Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Drug resistance patterns among pulmonary tuberculosis patients in a tertiary care hospital in northern Karnataka

Gaude Gajanan S, Praveenkumar, Hattiholli Jyothi

Year : 2015| Volume: 17| Issue : 2 | Page no: 81-86

   This article has been cited by
 
1 Multidrug-resistant Tuberculosis Burden among the New Tuberculosis Patients in Zhejiang Province
Ying Peng,Song-Hua Chen,Le Zhang,Bin Chen,Ming-Wu Zhang,Tie-Niu He,Fei Wang,Cheng-Liang Chai,Lin Zhou,Yu Zhang,Xiao-Meng Wang,Zhongwei Jia
Chinese Medical Journal. 2017; 130(17): 2021
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article